Sunday, March 29, 2015

best photo comments

१० लोकांना कळणारच ....
४ लोकं जळणारच....
हवा करायची म्हटल्या वर..

एवढं तर घडणारचं .....

No comments:

Post a Comment